1. Dr. Shobha Yadav
  2. Smt. Suman Yadav
  3. Dr. Kavita Saini
  4. Dr. Harish Sharma
  5. Smt. Kshipra Sharma   (Ext. Lect.)